Budget and Program

विनियोजन ऐन २०७५ र आर्थिक ऐन २०७५

स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पति हस्तान्तरण निर्देशिका २०७४

बजेट भाषण

२०७४।५।२५ गते नगरउपप्रमुख कविता विष्टज्यूबाट बडिमालिका नपाको आव२०७४।७५ को सभामा बजेट भाषण गर्नु भई सभाबाट पारित समेत भएको छ।