बडिमालिका नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाबाट स्वीकृत आर्थिक ऐन २०७४ र बिनियोजन ऐन २०७४

बडिमालिका नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाबाट पारित बिनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन २०७४