बोलपत्र आव्हान वा E-Bidding को सुचना

ठेक्का न‌ँ BMO/BJURA/NCBWORKS/02/073-074 (रोड निर्माण) र ठेक्का न‌ँ BMO/BJURA/NCBWORKS/03/073-074 (बसपार्क निर्माण) को बोलपत्र आब्हान वा E-Bidding को सुचना को थप जानकारीको लागि सँलग्न फाईल हेर्नुहोस ।

Supporting Documents: