सूचना तथा समाचार

सहजकर्ता आवश्यकता सम्वन्धी ७ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको बारे

सर यसै साथ संलग्न कार्यालयको सूचना टाँस गरिएको पत्र र सामुदायिक खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सहजकर्ता (Community WASH Facilitator) सम्वन्धी ७ दिने सूचना यसै साथ संलग्न राखिएकोमा सम्वन्धित वडाका लागि मात्र प्रतिस्प्रर्धा हुने र सोही बमोजिम दरखास्त पेश गर्न हुन सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशि

विनियोजन ऐन २०७५ र आर्थिक ऐन २०७५

स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पति हस्तान्तरण निर्देशिका २०७४

आ.व. २०७५।७६ का लागि वडा समितिबाट सिफारिस भै आएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सूची

वडा न १-९ सम्मका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सूची यसै साथ संलग्न छ उक्त सुचीबाट आफ्नो कार्य प्रकृतिका आधारमा छनौट गरी नीतिलाई कार्यान्वय गर्न सकिने गरी छनौट गरी पत्रको समयमा आफ्नो समितिमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ ।

Pages