सूचना तथा समाचार

उप प्रमुख कविता विष्टले तेस्रो नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट बक्तव्य

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७५।७६ का लागि वडा समितिबाट सिफारिस भै आएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सूची

वडा न १-९ सम्मका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सूची यसै साथ संलग्न छ उक्त सुचीबाट आफ्नो कार्य प्रकृतिका आधारमा छनौट गरी नीतिलाई कार्यान्वय गर्न सकिने गरी छनौट गरी पत्रको समयमा आफ्नो समितिमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ ।