सूचना तथा समाचार

सहजकर्ता आवश्यकता सम्वन्धी ७ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको बारे

सर यसै साथ संलग्न कार्यालयको सूचना टाँस गरिएको पत्र र सामुदायिक खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सहजकर्ता (Community WASH Facilitator) सम्वन्धी ७ दिने सूचना यसै साथ संलग्न राखिएकोमा सम्वन्धित वडाका लागि मात्र प्रतिस्प्रर्धा हुने र सोही बमोजिम दरखास्त पेश गर्न हुन सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशि

मुआव्जा सम्बन्धी सूचना

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सुचना