FAQs Complain Problems

MIS Operator को कम्प्युटर सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता र फिल्ड सहायकको अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना