FAQs Complain Problems

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

यस कार्यालयको तपशिल बमोजिमको निर्माण कार्यको लागी मिति २०७३/०९/१३ गतेको राजधानी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सुचना बमोजिम यस कार्यालयमा दर्ता हुन (Ebid तथा Hard Copy Submission मार्फत) आएका शिलबन्दी बोलपत्र मध्ये परिक्षण र मुल्याङ्कन गर्दा रितपुर्वक देखिएको तपसिलको बोलपत्रदाताको शिलबन्दी बोलपत्र न्युनतम मुल्याङ्कित सारभुतरुपमा प्रभावग्राही भएकोले स्वीकृतीका लागी सार्वजनिक खरिद एन को दफा २७ को उपदफा २ को प्रयोजनार्थ यो बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सम्ब्नधित सबै बोलपत्रदाताहरुको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

Supporting Documents: