FAQs Complain Problems

Citizen Report Card को नतिजा बारे ।

नागरिक सन्तुष्टि प्रतिवेदन
Citizen Report Card

विवरण सन्तुष्ट ठिकै असन्तुष्ट
सेवाको सन्तुष्टि १२ ३० ८
सेवाको नियमितता १८ २६ ६
सेवाप्रति जनविश्वास १८ २३ ९
सेवाको गुणस्तर ३० १३ ७
सेवा सम्बन्धि जानकारी १९ २१ १०
नागरीक वडापत्र/सुचना १२ ३१ ७
सिफारिस २८ १४ ८
पुर्वाधार/सरसफाई १७ २७ ६
विकास/योजना/भुक्तानी १५ २४ ११
कार्य प्रक्रिया १४ २४ १२
पारदर्शिता १३ २० १७
समग्रमा १८ २३ ९

उपरोक्त बमोजिमको सर्भे तेश्रो पक्षद्धारा भएको हो।